فراگیر محترم برای ورود به پرونده شخصی خود بعد از ثبت نام با شماره دانشجویی خود صادره توسط بخش آموزش اقدام فرمایید.  
فراگیر محترم برای ورود به پرونده شخصی خود بعد از ثبت نام و تایید عضویت شما در سایت از لینک بالای صفحه سمت راست با شماره دانشجویی خود صادره توسط بخش آموزش اقدام فرمایید.