سوپروایزر یا مسئول عملیات خانه داری هتل  
در خال به روز رسانی می باشد.