گواهی نامه های صادره و استعلام گواهی نامه های موسسه بین المللی هوریزان بر مبنای ترتیب حروف الفبای نام Certificates Inquiry  
      تعداد  نفر ثبت  شده ................... 642          
      در حــال بـــه روز رســانی           
 نـــــــام  فراگیــــــــر نام خانوادگـی فراگیـــــــــــر نـــام پــــدر 
دوره آمــــــوزشـــــــــــــــــــــی
تاریخ صدور گواهینــامه
کد ثبت
اتوماسیون
سازمان    موسسه  
الف                
 ابراهیم مرادی صیام محمدرضا مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1393/12/23 132 *    
 ابراهیم مرادی صیام محمدرضا کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1393/12/23 132 *    
 ابراهیم مرادی صیام محمدرضا مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1393/12/23 132 *    
 احترام السادات میر قاسمی سید علی آشپزی عمومی 1392/10/08 1287 *    
 احسان رضائی رازلیقی منصور آشپزی عمومی 1392/02/09 1419 *    
 احسان رضائی رازلیقی منصور آشپزی تخصصی 1392/02/09 1419 *    
 احسان عسگرپور غلامعباس فست فود 1395/03/17 111 *    
 احمد رحمانی همایون آشپزی عمومی 1397/08/01 3916 *   *
 احمد رضاپور عبداله مدیریت هتلداری 1392/10/22 1659 *    
 احمد سلطان محمدی ذکریا فست فود 1395/05/23 2680 *    
 احمد عزیززاده اکبر آشپزی عمومی 1392/10/08 1495 *    
 اردلان قربانی اسمعیل آشپزی عمومی 1392/10/08 1459 *    
 ارژنگ امامی منصور فست فود  1395/09/21 2839 *    
 اسماعیل اکبری محمد فست فود 1395/09/21 2798 *    
 اسماعیل خشامی عین اله آشپزی تخصصی 1397/06/06 3258 *    
 اسماعیل خشامی عین اله آشپزی عمومی 1396/12/14 3258 *    
 اسماعیل زاهدی نیکجه صفر اصول فنون پذیرایی و تشریفات عمومی 1395/05/23 2724 *    
 اصغر آبشتن عیسی کنترل هزینه ها دربخش غذا ونوشابه هتل 1392/12/04 1499 *    
 اصغر آبشتن عیسی مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1392/12/04 1499 *    
 اصغر آبشتن عیسی مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1392/12/04 1499
*
   
 افسانه شافعیان محمد صالح آشپزی عمومی 1394/12/03 2196 *    
 اعظم بادکوبه هزاوه محمد رضا آشپزی عمومی 1388/11/25 202 *    
 اکبر نقی زاده ثمرین محمد فست فود 1394/06/25 222 *    
 اکرم امینی قاشقای نقی آشپزی عمومی 1397/06/07 3571 *    
 اکرم امینی قاشقای نقی آشپزی تخصصی 1397/06/25 3571 *    
 اکرم امینی قاشقای نقی کنترل هزینه ها بخش غذا و نوشابه در هتل 1397/06/07 3571 *    
 اکرم امینی قاشقای نقی مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1397/06/07 3571 *    
 اکرم امینی قاشقای نقی مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1397/06/07 3571 *    
 اکرم امینی قاشقای نقی قنادی عمومی 1397/06/07 3571 *    
 اکرم امینی قاشقای نقی آشپزی ملل 1397/06/25 3571 *    
 اکرم امینی قاشقای نقی کافی شاپ 1397/07/04 3571     *
 اکرم امینی قاشقای نقی فست فود 1397/05/01 3571     *
 اکرم امینی قاشقای نقی سرآشپزی کنتینانتال 1397/05/01 3571     *
 الناز حیدرپور رحمت اله نان های نیم حجیم مقدماتی 1395/09/21 2983 *    
 الناز حیدرپور رحمت اله  نان های نیم حجیم پیشرفته 1395/09/21 2983 *    
 الهام آزادی محمد مدیریت فنی بند ب 1397/08/01 2351 *    
 الهام قاسم دامغانی حسین آشپزی عمومی 1395/10/12 2828 *    
 الهام قبادی سیروس  راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1395/10/04 3718 *    
 الهام  محمدی نصراله نان های نیم حجیم مقدماتی 1395/09/21 2766 *    
 الهه فرقانی  علیرضا  آشپزی تخصصی 1391/12/21 1005 *    
 الهه توکل عباس مدیریت عمومی هتل 1396/04/04 3199 *    
 الهه ناظر ایرج راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1397/05/01 3881 *    
 امید اشرفی بهروز آشپزی تخصصی 1397/08/01 3241 *    
 امید
جوهری  غلامعلی  آشپزی عمومی 1388/11/25 320 *    
 امید خانعلی پور کاظم آشپزی عمومی 1396/04/03 2975 *    
 امید سلطانی محمدرضا فست فود 1395/09/21 3033 *    
 امید قهرمانی  ارازمراد  آشپزی عمومی 1392/04/16 1424 *    
 امید نقوی فرهنگ علی اکبر آشپزی عمومی 1392/10/08 1543 *    
 امیر  بری   فست فود 1397/06/19 1281     *
 امیر زین الدین نصراله فست فود 1395/09/21 2837 *    
 امیر صریحی اسداله فست فود 1395/03/17 2673 *    
 امیر صفائی راد غلامحسین فست فود عمومی 1397/05/30 3730     *
 امیر صفائی راد غلامحسین فست فود تخصصی 1397/05/30 3730     *
 امیر ضیغمی مسعود راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1392/05/27 1197 *    
 امیر محمدی شیخطبقی عزیز آشپزی عمومی 1394/05/06 2168 *    
 امیر حسین بیدگلی زاده محمد علی مدیریت هتلداری 1391/04/31 1019 *    
 امیر حسین جلائی خو حسن قصابی حرفه ای 1397/06/20 3732     *
 امیرحسین  حسین پور   فست فود 1396/11/10 3417     *
 امیر حسین قانع عبادی استاد عباس آشپزی عمومی 1392/10/08 1516 *    
 امیر حسین قانع عبادی استاد عباس آشپزی تخصصی 1392/10/08 1516 *    
 امیر حسین گرجی محمد فست فود 1395/09/21 2925 *    
 امیر علی ور سنج ور حیدر کافی شاپ 1394/07/17 2282 *    
 امیر محمد رضائی محمد کافی شاپ 1395/09/21 2780 *    
 امیرمهدی شایان صدر احمد آشپزی عمومی 1392/10/08 1469 *    
 امین بیل ساز علی اصغر آشپزی عمومی 1397/04/31 3045 *    
 امین الله شهریاری رستم کافی شاپ 1394/10/04 2488 *    
 انوشا زندیه سعید آشپزی تخصصی 1392/12/04 1514 *    
 ایران کرمی نیا   قربانعلی  مدیریت هتلداری 1392/04/16 848 *    
 ایوت در گارسپاریان روبرت مدیرت هتلداری 1390/08/01 507 *    
آ                
 آناهیتا فرهاد قاسم آشپزی عمومی 1394/08/05 2079 *    
 آبتین گورجه ئی پرویز راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1392/05/27 836 *    
 آرزو خجسته فر احداله نان های نیم حجیم مقدماتی 1392/05/30 3770     *
 آزاد  قاسمی بهرام فست فود 1394/11/10 2502 *    
 آزاده رستاپور محمد حسن فست فود 1394/10/09 2447 *    
 آزاده علی مددی علی رضا مدیریت عمومی هتل 1394/12/05 2145 *    
 آرش بیات مجید آشپزی تخصصی 1397/04/31 3103 *    
 آرش حسن زاده پندزادی سعید فست فود عمومی 1397/05/15 3706     *
 آرش سهرابی اسماعیل نان های نیم حجیم مقدماتی 1395/09/21 2706 *    
 آرش عبداللهی هسنیجه مهدی فست فود عمومی 1397/05/15 3726     *
 آرش عبداللهی هسنیجه مهدی فست فود تخصصی 1397/05/15 3726     *
 آرمن بیگیان رافیک آشپزی عمومی 1396/04/03 2808 *    
 آرمن  بیگیان رافیک فست فود 1396/10/09 2808     *
 آذر  مالکی قورتولمش مجید آشپزی عمومی 1392/10/08 1472 *    
 آرپینه سینانی آرسن مدیریت فنی بند ب 1392/12/11 1392 *    
 آرمان رستگاری عبدالرحمن آشپزی ملل 1395/12/25 3005 *    
 آشد آبرامیان واهان آشپزی تخصصی 1392/10/08 1020 *    
 آشد آبرامیان واهان آشپزی عمومی 1392/10/08 1020 *    
 آیدا امینی فر ابوالفضل راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1397/03/07 3879 *    
ب                
 بابک سادات گوشه  مهدی آشپزی تخصصی 1395/04/12 2349 *    
 بابک سادات گوشه مهدی قنادی عمومی 1395/04/12 2349 *    
 بابک  سادات گوشه مهدی مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1395/04/12 2349 *    
 بابک سادات گوشه مهدی کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1395/04/12 2349 *    
 بابک سادات گوشه مهدی فست فود 1395/02/01 2349 *    
 بابک عمادی نیکو محمد حسین مدیریت فنی بند ب 1392/08/01 3335 *    
 بنیامین خادمی منصور آشپزی عمومی 1390/12/23 1316 *    
 بهروز اسدی پور بیژن فست فود 1395/05/23 2847 *    
 بهزاد زردانه جواد فست فود 1395/05/23 3012 *    
 بهنام رنجبر عمرانی مهدی فست فود 1395/05/23 3011 *    
 بهنام طهرانی علی اشرف راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1392/05/27 1256 *    
 بیتا امیری اکبر مدیریت عمومی هتل 1397/06/25 3634 *   *
پ                
 پانته آ  علی صداقت عباس راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1394/05/05 1059 *    
 پانته آ معالی یوسف آشپزی عمومی 1394/02/29 1990 *    
 پدرام جلیلی کمالیان حسین آشپزی عمومی 1392/12/04 1638 *    
 پدرام میرزائی محمد ابراهیم کافی شاپ 1395/05/23 2745 *    
 پگاه بختیاری سیف الدین راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1392/12/04 1157 *    
 پوریا  بخشی علیرضا مدیریت فنی بند ب 1392/05/27 875 *    
 پوریا یزدی مصطفی آشپزی عمومی 1397/06/25 3254 *    
 پوریا یزدی مصطفی آشپزی تخصصی 1397/06/25 3254 *    
 پوریا یزدی مصطفی آشپزی ملل 1397/06/25 3254 *    
 پوریا یزدی مصطفی قنادی عمومی 1397/06/25 3254 *    
 پوریا یزدی مصطفی مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1397/06/25 3254 *    
 پوریا یزدی مصطفی کنترل هزینه در بخش غذا و نوشابه هتل 1397/06/25 3254 *    
 پوریا یزدی مصطفی مسئول آشپزخانه و کترینگ 1397/06/25 3254 *    
 پوریا یزدی مصطفی فست فود 1397/05/01 3254     *
 پوریا یزدی مصطفی کافی شاپ 1397/05/01 3254     *
 پوریا یزدی مصطفی سرآشپزی کنتینانتال 1396/10/30 3254     *
 پویا عزیزی قدرت اله فست فود 1395/09/21 3054 *    
ت                
 تایماز آریان پور افشین مدیریت هتلداری 1392/05/22 1427 *    
 تهمینه کروندیان محمود مدیریت هتلداری 1391/05/21 1066 *    
 تهمینه کروندیان محمود راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی  1392/03/31 1066 *    
 تینا علامی محمد رضا کافی شاپ 1395/03/17 33 *    
ث                
 ثریا رزاقی محمودی محمد حسن نان های نیم حجیم مقدماتی 1397/05/30 3848     *
 ثمره نادی زاده صالح فست فود 1395/09/21 2782 *    
ج                
 جعفر خدایاری صمغ آبادی رضا آشپزی عمومی 1393/12/23 1177 *    
 جلال محرابی خجسته گرزعلی آشپزی عمومی 1392/05/22 1367 *    
 جلیل بازگشا جاودان حمید فست فود 1394/04/20 2209 *    
 جمشید سعیدی مقدم سعید نان های نیم حجیم مقدماتی 1395/05/23 2666 *    
 جواد حاجیان حسین مدیریت تشریفات ومراسم در هتل 1392/12/04 1589 *    
 جواد حسن زاده هوشنگ فست فود 1397/06/19 3838     *
 جواد حسن زاده محمد آشپزی عمومی 1397/04/31 3338 *    
چ                
ح                
 حامد افشاری راد احمد آشپزی عمومی 1392/10/08 1430 *    
 حامد صالح طالقانی عبدالحمید آشپزی عمومی 1395/12/10 3120 *    
 حدیث حاجی نیا قدرت اله راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1397/06/25 3501 *    
 حدیث حکمی شلمزاری حمیدرضا آشپزی عمومی 1395/12/10 2787 *    
 حسن سید ابراهیمی سید خلیل آشپزی عمومی 1391/04/06 1064 *    
 حسن ورکیانی نصرت اله راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1392/05/27 781 *    
 حسین اسدیان محمد آشپزی ملل 1397/08/01 3648 *   *
 حسین اشرفی غلامعلی نان های نیم حجیم مقدماتی 1397/05/30 3834     *
 حسین بهرامی مقدم بهرام اصول و فنون پذیرایی وتشریفات عمومی 1395/09/21 2760 *    
 حسین رحمتیان محمد رضا مسئول آشپز خانه هتل و کترینگ  1392/12/04 1473 *    
 حسین رحمتیان محمد رضا مدیریت تشریفات ومراسم در هتل 1392/12/04 1473 *    
 حسین رحمتیان محمد رضا مدیریت پذیرایی و میزبان درهتل 1392/12/04 1473 *    
 حسین   رحمتیان محمد رضا کاست کنترل در هتل 1392/12/04 1473 *    
 حسین شاه میرزائی ابوالحسن فست فود 1395/09/21 2788 *    
 حسین عزیزی علی عربی محمد کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1395/06/28 2583 *    
 حسین عزیزی علی عربی محمد مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1395/06/28 2583 *    
 حسین عزیزی علی عربی محمد مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1395/06/28 2583 *    
 حسین عزیزی علی عربی محمد آشپزی تخصصی 1395/06/28 2583 *    
 حسین عزیزی علی عربی محمد قنادی عمومی 1395/06/28 2583 *    
 حسین عزیزی علی عربی محمد فست فود 1395/03/17 2583 *    
 حسین عزیزی علی عربی محمد  کافی شاپ 1395/03/17 2583 *    
 حمید حاچمی عبدالصالح آشپزی عمومی 1395/02/02 2432 *   *
 حمید شالیها عباس مدیریت عمومی هتل 1396/04/04 3200 *    
 حمید متینی نصب علی آشپزی تخصصی 1392/10/08 1530 *    
 حمید  یوسفی علی رحم مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1392/12/04 1537 *    
 حمید رضا بخشی  رجبعلی  آشپزی عمومی 1389/09/09 1012 *    
 حمید رضا بخشی  رجبعلی  مدیریت جشن ها و ضیافت ها در هتل 1389/06/30 1012 *    
خ                
 خداداد فرامرزیان  مهربان آشپزی عمومی 1387/09/04 343 *    
د                
 دارا مشتاق خالد مدیریت عمومی هتل 1397/08/01 3746 *    
 داریوش طالقانی محمود آشپزی عمومی 1392/12/04 1631 *    
 دانیال فرزانیان کریم قنادی عمومی 1397/08/01 3022 *    
 داود جلیل وند غلامرضا مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1392/12/04 1597 *    
 داور سلیمی محمود مدیریت تشریفات و مراسم درهتل 1392/12/04 1595 *    
ذ                
ر                
 راحله کوهی نژاد  مسلم راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1392/12/04 1156 *    
 راحله مختاری مهدی قنادی عمومی 1396/12/14 3235 *    
 راحیل بلدی مهرعلی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی  1397/06/25 2551 *    
 راضیه نصیری گرده مقابل کافی شاپ 1395/09/21 2926 *    
 راضیه نصیری گرده مقابل فست فود 1395/09/21 2926 *    
 رامین شمس حسین فست فود 1394/06/25 2095 *    
 رزا معصومی سعید کافی شاپ 1397/04/17 3763     *
 رحیم  قریبی التفات آشپزی عمومی 1391/11/09 1191 *    
 رضا برزو محمد کافی شاپ 1395/09/21 2751 *    
 رضا بهزادان حسام فست فود 1395/09/21 2663 *    
 رضا زکائی قربان اصول و فنون خدمات پذیرایی و تشریفات عمومی 1393/04/20 2107 *    
 رضا شمسی کلائی مصطفی آشپزی ملل 1397/08/01 3704 *    
 رضا شمسی کلائی مصطفی قنادی عمومی 1397/08/01 3704 *    
 رضا فدائی طهران همایون فست فود 1395/09/21 3050 *    
 روبینا ابراهیمیان هاکوپ آشپزی تخصصی 1392/10/08 1513 *    
 روح انگیز حاتمی اوسط نان های نیم حجیم مقدماتی 1395/09/21 2962 *    
 رویا برنهاد اصغر مدیریت عمومی هتل 1397/08/01 3685 *   *
 ریموند سلیمانی آتور آشپزی تخصصی 1397/06/06 3337 *    
 ریموند سلیمانی آتور قنادی عمومی 1397/06/06 3337 *    
 ریموند سلیمانی آتور آشپزی ملل 1397/06/06 3337 *    
 ریموند سلیمانی آتور آشپزی عمومی 1396/12/14 3337 *    
ز                
 زهرا حاجیوند محمد آشپزی عمومی 1392/03/13 1166 *    
 زهرا زارعی محسن مدیریت فنی بند ب 1392/12/05 1132 *    
 زهرا زحمتی اکبر دسرهای بین المللی 1395/09/21 2820 *    
 زهرا شیرین قاسمعلی قنادی عمومی 1395/12/10 2764 *    
 زهرا صحت حسین آشپزی عمومی 1397/04/31 3262 *    
 زهرا قربان پور آرانی رحمت اله آشپزی عمومی 1392/04/16 1253 *    
 زهرا کاشفی نژاد محمد حسین آشپزی عمومی 1389/10/14 127 *    
 زهرا کاظمی سید شفیع کافی شاپ 1395/02/01 111 *    
 زهرا کریمخانی ابوالقاسم آشپزی عمومی 1390/09/30 391 *    
 زهرا کریمخانی ابوالقاسم آشپزی تخصصی 1392/02/09 391 *    
 زهرا مرادی رضا آشپزی عمومی 1392/05/22 1371 *    
 زهرا مرادی جورابی کیومرث  قنادی عمومی 1397/08/01 3398 *    
 زهرا مهاجری  غلامعلی آشپزی عمومی 1388/04/22 252 *    
 زهره آخرتی رسول نان های نیم حجیم پیشرفته 1395/09/21 3224 *    
 زهره قندچی حسین آشپزی عمومی 1394/09/07 2190 *    
 زهره محبی علی آشپزی عمومی 1396/04/03 3064 *    
 زینب محزون محمد حسن مدیریت فنی بند ب 1393/07/29 1708 *    
 زینب همایون فخر علیرضا آشپزی عمومی 1397/04/31 3403 *    
ژ                
س                
 سارا خسروانی مقدم غلامعلی آشپزی عمومی 1395/12/10 3000 *    
 سارا زندآزاد محمدمهدی   مدیریت هتلداری 1391/05/21 519 *    
 سارا سادات موسوی سید نصرالله راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1397/06/10 3717 *    
 سارا گل روح بهمن مدیریت فنی بند ب 1397/08/01 3393 *    
 ساقی  کشور گشای همایونی سیاوش آشپزی عمومی 1397/06/07 3294 *    
 ساقی  کشورگشای همایونی سیاوش آشپزی تخصصی 1397/06/25 3294 *    
 ساقی  کشور گشای همایونی سیاوش آشپزی ملل 1397/06/25 3294 *    
 ساقی  کشور گشای همایونی سیاوش قنادی عمومی 1397/06/07 3294 *    
 ساقی کشورگشای همایونی سیاوش مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1397/06/06 3294 *    
 ساقی  کشورگشای همایونی سیاوش  کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1397/06/06 3294 *    
 ساقی کشور گشای همایونی سیاوش مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1397/06/06 3294 *    
 ساقی کشور گشای همایونی سیاوش فست فود 1397/04/14 3294     *
 ساقی کشورگشای همایونی سیاوش کافی شاپ 1397/04/14 3294     *
 ساقی کشورگشای همایونی سیاوش سرآشپزی کنتینانتال 1396/10/30 3294     *
 ساقی کشور گشای همایونی سیاوش مدیریت عمومی هتل 1397/08/01 3294 *    
 ساناز مقدم چرگری محمود آشپزی عمومی 1387/12/26 312 *    
 ساناز نادری کرمعلی اصول و فنون پذیرایی و تشریفات مقدماتی 1395/09/21 2940 *    
 سپهر افتخاری دوست صالح قصابی حرفه ای 1397/07/19 3909     *
 سپیده بیطرف اسفند آباد احمد نان های نیم حجیم مقدماتی 1395/09/21 2918 *    
 سپیده بیطرف اسفند آباد احمد دسرهای بین المللی  1395/09/21 2918 *    
 سحر زیارتی عبدالحسین کنترل هزینه ها بخش غذا ونوشابه هتل 1392/12/04 1554 *    
 سحر زیارتی عبدالحسین مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1392/12/04 1554 *    
 سحر زیارتی عبدالحسین مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1392/12/04 1554 *    
 سحر طاهری زاده ساغند مهدی مدیریت جشن ها و ضیافت 1390/08/28 498 *    
 سحر غفاری ماشااله قنادی عمومی 1397/06/25 2241 *    
 سروش زنگنه غلامعباس فست فود 1395/09/21 2756 *    
 سعید  اکبرپوریان محرم آشپزی عمومی 1394/12/03 1044 *    
 سعید اکبرپوریان محرم آشپزی تخصصی 1394/12/03 1044 *    
 سعید امینی بازیانی مراد آشپزی تخصصی 1397/06/06 3742 *   *
 سعید جبلی عزیزعلی آشپزی تخصصی 1392/05/22 1343 *    
 سعید جبلی عزیزعلی آشپزی عمومی 1392/05/22 1343 *    
 سعید حیدر فریدون فست فود 1394/04/20 2175 *    
 سعید رنجبر علی آشپزی عمومی 1397/04/31 3186 *    
 سعید صابری حیدر قنادی عمومی 1395/06/28 2713 *    
 سعید  صابریان نبی فست فود 1394/04/20 2239 *    
 سعید کریمی قربانعلی مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1395/12/10 2865 *    
 سعیده  برف مال جلال مدیریت فنی بند ب 1392/12/05 861 *    
 سعیده مرشدزادگان علی اصغر آشپزی عمومی 1395/02/20 2496 *    
 سلمان بابائی دلاور آشپزی عمومی 1392/12/04 1627 *    
 سلیمه استاد علی اکبر مخملباف محمود قنادی عمومی 1397/08/01 2852 *    
 سمانه بهاری اسمعیل قنادی عمومی 1397/06/19 3738     *
 سمیرا دانشمند متین حمیدرضا نان های نیم حجیم مقدماتی 1395/05/23 2687 *    
 سمیه اسماعیلی عباس قنادی عمومی 1397/06/07 3220 *    
 سمیه اسماعیلی عباس آشپزی عمومی 1397/06/07 3220 *    
 سمیه اسماعیلی عباس مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1397/06/06 3220 *    
 سمیه اسماعیلی عباس کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1397/06/06 3220 *    
 سمیه اسماعیلی عباس مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1397/06/06 3220 *    
 سمیه اسماعیلی عباس آشپزی تخصصی 1397/06/25 3220 *    
 سمیه اسماعیلی عباس آشپزی ملل 1397/06/25 3220 *    
 سمیه خنجری محمد رضا آشپزی عمومی 1390/03/01   *    
 سمیه کاکاوند صفر آشپزی عمومی 1390/06/13   *    
 سمیه کریمی غلام رضا قنادی عمومی 1395/12/10 2763 *    
 سمیه  محیط فر حقیقی رضا راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1397/04/11 3880 *    
 سمیه سادات فاطمی احمد فست فود 1395/09/21 2811 *    
 سودابه نیک زاد علی آشپزی عمومی 1397/08/01 2887 *    
 سولماز آریان پور افشین مدیریت فنی بند ب 1392/05/27 871 *    
 سولماز صادقی علیائی بهروز آشپزی عمومی 1395/02/20 2287 *    
 سونیا قنبری علی اکبر آشپزی عمومی 1392/02/16 1278 *    
 سید اسماعیل موسوی سید منصور فست فود 1395/09/21 2799 *    
 سیدجواد بنی حسینی   آشپزی عمومی 1393/08/27 1865     *
 سیدجواد بنی حسینی    آئین تشریفات دیپلماتیک مقدماتی 1393/08/27 1865     *
 سید جواد هاشمی سید اصغر مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1392/12/04 1594 *    
 سید حمیدرضا صفویه   آشپزی ملل 1397/05/08 3598     *
 سید حمیدرضا صفویه   فست فود 1397/05/08 3598     *
 سید محسن معنوی گیوی سید رضوان آشپزی تخصصی 1393/12/23 1645 *    
 سید علی فیروزآبادی سید علی اصغر مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1392/05/27 1444 *    
 سید محمد تقی سید مومنی
سید مرتضی
آشپزی عمومی 1388/11/28   *    
 سید محمد رضا مرتضائی مهر سید جعفر آشپزی تخصصی 1392/10/08 1429 *    
 سید مرتضی طباطبائی کمال فست فود 1394/11/10 2503 *    
 سید مهرداد موسوی سید نورالدین آشپزی عمومی 1397/06/06 3512 *    
 سید مهرداد موسوی سید نورالدین آشپزی تخصصی 1397/06/25 3512 *    
 سید مهرداد موسوی سید نورالدین آشپزی ملل 1397/06/25 3512 *    
 سید مهرداد موسوی سید نورالدین قنادی عمومی 1397/06/07 3512 *    
 سید مهرداد موسوی سید نورالدین مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1397/06/25 3512 *    
 سید مهرداد موسوی سید نورالدین کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1397/06/25 3512 *    
 سید مهرداد موسوی سید نورالدین مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1397/06/25 3512 *    
 سید مهرداد موسوی سید نورالدین مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه در هتل 1397/06/25 3512 *    
 سید مهرداد موسوی سید نورالدین فست فود 1397/05/01 3512     *
 سید مهرداد موسوی سیدنورالدین کافی شاپ 1397/05/01 3512     *
 سید مهرداد موسوی سیدنورالدین   سرآشپزی کنتینانتال 1397/05/01 3512     *
 سید یاشار توکلی سید علی آشپزی ملل 1397/08/01 3699 *    
 سید یاشار  توکلی سید علی قنادی عمومی 1397/08/01 3699 *    
 سید یاشار توکلی سید علی مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1397/08/01 3699 *    
 سید یاشار  توکلی سید علی کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1397/08/01 3699 *    
 سید یاشار توکلی سید علی مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1397/08/01 3699 *    
 سید یاشار توکلی سید علی مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا ونوشابه در هتل 1397/08/01 3699 *    
 سید یاشار توکلی سید علی کافی شاپ 1397/06/19 3699     *
 سید یاشار توکلی سید علی فست فود 1397/05/15 3699     *
 سید یاشار توکلی سید علی سرآشپزی کنتینانتال 1397/07/15 3699     *
 سید یاشار توکلی سید علی قصابی حرفه ای 1397/06/19 3699     *
 سیده رقیه سازش رهبرجو سید اکبر آشپزی تخصصی 1392/10/08 1430 *    
 سیده رقیه سازش رهبرجو سید اکبر مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1392/12/04 1430 *    
 سیده رقیه سازش رهبرجو سید اکبر کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1392/12/04 1430 *    
 سیده رقیه سازش رهبرجو سید اکبر مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1392/12/04 1430 *    
 سیده سوگل سید صدر محمد هادی    قنادی عمومی 1395/12/10 2912 *    
 سیده شهره  شهبازی سید حجت اله مدیریت فنی بند ب 1392/12/05 1272 *    
 سیده فروغ نقیبی راد سید حسین قنادی عمومی 1397/06/25 3639 *   *
 سیده فروغ نقیبی راد سید حسین مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1397/04/11 3639 *   *
 سیده فروغ نقیبی راد سید حسین مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1397/04/11 3639 *    
 سیده فروغ  نقیبی راد سید حسین کنترل هزینه ها بخش غذا و نوشابه هتل 1397/04/11 3639 *    
 سیده فروغ نقیبی راد سید حسین مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه در هتل 1397/04/11 3639 *    
 سیده فروغ نقیبی راد سید حسین آشپزی عمومی 1397/06/06 3639 *   *
 سیده فروغ نقیبی راد سید حسین آشپزی تخصصی 1397/06/07 3639 *   *
 سیده فروغ نقیبی راد سیدحسین آشپزی ملل 1397/04/11 3639 *   *
 سیده فروغ نقیبی راد سید حسین فست فود 1397/04/02 3639     *
 سیده فروغ نقیبی راد سید حسین کافی شاپ 1397/04/02 3639     *
 سیده فروغ نقیبی راد سید حسین سرآشپزی کنتینانتال 1397/04/02 3639     *
 سیده معصومه  لطفی آشتیانی سید احمد آشپزی عمومی 1392/05/22 1291 *    
 سیده مهدیه میر عباسی سید رضا
آشپزی تخصصی
1392/12/04 1452 *    
 سیده هایده گویا سید محمد قنادی عمومی 1397/08/01 3144 *   *
 سیروس بیژنی دلیوند حسن مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1392/12/04 1579 *    
 سیروس بیژنی دلیوند حسن کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1392/12/04 1579 *    
 سیروس بیژنی دلیوند حسن مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1392/12/04 1579 *    
 سیما صالحی صمد آشپزی عمومی 1391/04/31 1078 *    
 سیمین امیری اندی یوسف آشپزی عمومی 1395/06/28 2609 *    
ش                
 شادمان محمدی تلوار جلال الدین فست فود 1395/03/17 2671 *    
 شایان کاوه بهمن فست فود 1394/11/10 2450 *    
 شایسته قلیجائی غلامعلی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1396/09/12 3713 *    
 شهرام سلیمی بهرام اصول و فنون پذیرایی و تشریفات مقدماتی 1395/09/21 2974 *    
 شهرام شجاعی حسین آشپزی تخصصی 1392/12/04 1696 *    
 شهره احمدی غلامحسین مسئول آشپزخانه (کترینگ) 1392/05/27 1403 *    
 شهره  احمدی غلامحسین مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1392/05/27 1403 *    
 شهره احمدی غلامحسین آشپزی عمومی 1392/04/16 1403 *    
 شهره  احمدی غلامحسین آشپزی تخصصی 1392/04/16 1403 *    
 شهلا زاغی محمد سعید مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1394/06/17 2076 *    
 شهلا زاغی محمد سعید مسئول آشپزخانه هتل کترینگ 1394/06/17 2076 *    
 شهلا زاغی محمد سعید کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1394/06/17 2076 *    
 شهلا زاغی محمد سعید مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه در هتل 1394/06/17 2076 *    
 شیما حیدرنیا محمدحسین آشپزی عمومی 1394/06/17 1002 *    
ص                
 صابر نیک نام حسین فست فود 1396/08/10 3275     *
 صبا ارجمند سیاوش فست فود 1395/09/21 3014 *    
 صدیقه سروری حسن علی قنادی عمومی 1395/04/12 2677 *    
 صیاد نصوری پور میرزا آشپزی عمومی 1391/04/31 1083 *    
ض                
ط                
 طاووس قبادی افشار جهانشاه آشپزی تخصصی 1392/04/16 1074 *    
 طاووس قبادی افشار جهانشاه آشپزی عمومی 1392/04/16 1074 *    
ظ                
ع                
 عباس محمودی حجت اله پذیرایی و تشریفات 1392/10/22 1466 *    
 عباس محمودی حجت اله مدیریت آشپزخانه کترینگ 1392/10/22 1466 *    
 عباس محمودی حجت اله مدیریت تشریفات 1392/10/22 1466 *    
 عباس محمودی حجت اله کاست کنترل هتل 1392/10/22 1466 *    
 عبدالمهدی احمدی عبدالرضا آشپزی عمومی 1395/12/10 2922 *    
 عبداله محمدی ذوقعلی آشپزی عمومی 1392/05/22 1370 *    
 عبداله محمدی ذوقعلی آشپزی تخصصی 1392/05/22 1370 *    
 عذرا پارسامنش محمدرضا نان های نیم حجیم مقدماتی 1394/08/30 2374 *    
 عطاء الله شادی خشک غلامعلی فست فود 1394/07/29 2291 *    
 عطیه خشوعی رمضانعلی آشپزی عمومی 1396/07/30 3047 *    
 علی انصاری حسین آشپزی عمومی 1391/04/31 1037 *    
 علی بابائی زهنده مسیب اصول و فنون پذیرایی و تشریفات عمومی 1395/05/23 2722 *    
 علی  بداقی محمد صادق قنادی عمومی 1394/12/03 2472 *    
 علی  خاکساری فرشاد قنادی عمومی 1397/06/07 2765 *    
 علی  خنجری محمد فست فود 1395/09/21 2968 *    
 علی  سراج حسین مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1395/12/10 2869 *    
 علی  سراج حسین کنترل هزینه در بخش غذا و نوشابه در هتل 1395/12/10 2869 *    
 علی سراج حسین مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1395/12/10 2869 *    
 علی غیبی زاده نورعلی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1397/08/01 2558 *    
 علی نوابی علی نعمت آشپزی عمومی 1392/10/08 1542 *    
 علی نیک آئین مجید فست فود 1395/09/21 2757 *    
 علی یاوری زاده رضا آشپزی عمومی 1397/04/31 2956 *    
 علی اکبر باقرزاده شش پل حسین آشپزی عمومی 1395/04/12 2456 *    
 علی اکبر خاکی کاظم آشپزی عمومی 1397/08/01 2856 *    
 علی اکبر عبدلی سبحانقلی آشپزی عمومی 1393/12/23 000 *    
 علی اکبر عبدلی سبحانقلی آشپزی تخصصی 1393/12/23 111      
 علی اکبر عبدلی سبحانقلی قنادی عمومی 1393/01/25 1      
 علی اکبر  عبدلی سبحانقلی مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1393/01/25 1      
 علی اکبر عبدلی سبحانقلی کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1393/01/25 1      
 علی اکبر عبدلی سبحانقلی مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1393/01/25 1      
 علیرضا ایمانی کیاسرائی حسین آشپزی عمومی 1397/08/01 3640 *    
 علیرضا بایسته تاوانه ابوالفضل آشپزی تخصصی 1391/11/09 1042 *    
 علیرضا جلائی خو حسن قصابی حرفه ای 1397/06/20 3731     *
 علیرضا درتاج ابراهیم اصول و فنون پذیرایی و تشریفات عمومی 1395/05/23 2707 *    
 علیرضا شیرین زاده رضا  قنادی عمومی 1397/06/07 3223 *    
 علیرضا غفاری محمدرضا فست فود 1397/05/15 3729     *
 علیرضا مراد علی ابوالفضل فست فود 1397/05/15 3733     *
غ                
 غزال سرخی جاسم آشپزی ملل 1397/06/06 3230 *    
 غزال سرخی جاسم قنادی عمومی 1397/06/06 3230 *    
 غزال سرخی جاسم آشپزی تخصصی 1397/06/06 3230 *    
 غزال سرخی جاسم آشپزی عمومی 1397/06/06 3230 *    
 غزال سرخی جاسم سرآشپزی کنتینانتال 1396/10/30 3230     *
 غزل زاده نور علیرضا فست فود 1395/09/21 2827 *    
 غلامحسین شعبان اوغلی رستم آشپزی عمومی 1392/05/22 1369 *    
 غلامرضا حدادی حسین علی آشپزی عمومی 1390/03/01 712 *    
 غلامرضا عطاردی عباسعلی نان های نیم حجیم مقدماتی 1395/09/21 2882 *    
 غلامرضا کریمیان  مراد آشپزی عمومی 1388/11/25 322 *    
ف                
 فائزه اصلیان محمد علی  شناخت ادویه ها و ترکیبات 1396/09/30 3308     *
 فائزه اصلیان محمدعلی مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1397/06/06 3308 *    
 فائزه  اصلیان محمدعلی کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1397/06/06 3308 *    
 فائزه اصلیان محمدعلی مسئول آشپزخانه هتل کترینگ 1397/06/06 3308 *    
 فائزه اصلیان محمدعلی مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه در هتل 1397/06/06 3308 *    
 فائزه اصلیان محمدعلی آشپزی عمومی 1397/06/06 3308 *    
 فائزه اصلیان محمدعلی قنادی عمومی 1397/06/07 3308 *    
 فائزه اصلیان محمدعلی
شناخت ادویه ها و ترکیبات
1396/09/30 3308     *
 فائزه اصلیان محمدعلی سرآشپزی کنتینانتال 1396/10/30 3308     *
 فائزه حلاجیان غلامعلی نان های نیم حجیم مقدماتی 1397/05/30 3743     *
 فاروق  محمودی محمد علی کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1394/06/17 2171 *    
 فاروق محمودی محمد علی مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1394/06/17 2171 *    
 فاروق محمودی محمد علی مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1394/06/17 2171 *    
 فاروق محمودی محمدعلی مدیریت عمومی هتل 1394/06/11 2171     *
 فاطمه بیات سعید راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1397/08/01 2473 *    
 فاطمه حسنلو شبانعلی نان های نیم حجیم مقدماتی 1395/09/21 2761 *    
 فاطمه  نیکومنش عباس مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1392/05/27 1672 *    
 فاطمه نیکومنش عباس کنترل هزینه هادر بخش غذا و نوشابه هتل 1392/05/27 1672 *    
 فاطمه نیکومنش عباس مسئول آشپزخانه هتل (کترینگ ) 1392/05/27 1672 *    
 فرانک باباطاهر ولی آشپزی عمومی 1392/05/22 1222 *    
 فرانک باباطاهر ولی آشپزی تخصصی 1392/05/22 1222 *    
 فرزاد ارجمندیان محمود مدیریت عمومی هتل 1397/08/01 3688 *    
 فرزاد خدایاری دلجوان آزاد آشپزی ملل 1397/08/01 3686 *   *
 فرزاد خدایاری دلجوان آزاد فست فود 1397/08/01 3686     *
 فرزاد هرندی حسین آشپزی عمومی 1396/04/03 2886 *    
 فرزان مقدسی جعفر آشپزی عمومی 1397/08/01 3622 *    
 فرزان مقدسی جعفر آشپزی ملل 1397/08/01 3622 *    
 فرزان مقدسی جعفر قنادی عمومی 1397/08/01 3622 *    
 فرزان مقدسی جعفر سرآشپزی کنتینانتال 1397/06/19 3622     *
 فرزان  مقدسی جعفر کافی شاپ 1397/06/19 3622     *
 فرزان  مقدسی جعفر فست فود 1397/06/19 3622     *
 فرزانه فتح الهی بهرام دسرهای بین المللی 1395/09/21 2877 *    
 فرزانه کریمی ابوالفضل آشپزی تخصصی 1392/02/09 1235 *    
 فرشته نداف اکبر آشپزی تخصصی 1392/10/08 1049 *    
 فرشید پورقاز عبدالمجید کافی شاپ 1395/09/21 2867 *    
 فرشید خسروانی داود نان های نیم حجیم پیشرفته 1397/07/05 4001     *
 فروزان اسلامی راد  احمد علی کافی شاپ 1394/08/30 2392 *   *
 فروزان افشاریان علی اصغر آشپزی عمومی 1387/01/24 277 *    
 فروغ حقدانی اصغر راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1397/08/01 2378 *    
 فریبا نوبری مهدی نان های نیم حجیم مقدماتی 1395/05/23 3020 *    
 فرید حکیمی زیرگل آشپزی تخصصی 1397/06/30 3737     *
 فرید  گندمی ولی اله فست فود 1394/12/11 111 *    
 فریده رزمجوی حسن جانی عظیم آشپزی عمومی 1390/03/01   *    
 فریناز مرندی شاپور آشپزی عمومی 1392/05/22 1213 *    
 فهیمه اسدی اسداله راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1397/06/10 2659 *    
 فهیمه شعبانی صمغ آبادی حرمت اله آشپزی تخصصی 1391/04/31 857 *    
ق                
 قاسم محمد پوری احمد فست فود 1397/05/30 3927     *
ک                
 کامران کیهانی کامبیز نان های نیم حجیم مقدماتی 1397/04/16 3701     *
 کیومرث مرسل چاقوچائی صفرعلی آشپزی ملل 1397/08/01 3745 *   *
گ                
ل                
 لیلا آخرت پرست محمد رضا مدیرت جشنها و ضیافت 1390/08/28 499 *    
 لیلا افسریان محمد زمان مسئول آشپزخانه (کترینگ) 1392/05/27 1234 *    
 لیلا افسریان محمد زمان مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1392/05/27 1234 *    
 لیلا افسریان محمد زمان کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1392/05/27 1234 *    
 لیلا حسینی سیدکمال مدیریت فنی بند ب 1395/12/10 3883 *    
 لیلا زمانی امیرزکریا رسول نان های نیم حجیم مقدماتی 1397/05/30 3846
 
  *
 لیلا شاددل محمود رضا قنادی و شیرینی پزی 1392/12/05 1549 *    
م                
 مائیس ماتوسیان گریگور قنادی عمومی 1394/12/03 2454 *    
 ماندانا دبیراسلامی مصطفی دسرهای بین المللی 1395/09/21 2876 *    
 محبوبه ترابی محمد صابر اصول و فنون خدمات پذیرایی و تشریفات عمومی 1394/04/20 2104 *    
 محبوبه ملاحی علیرضا مدیریت عمومی هتل 1397/05/30 3939 *   *
 محدثه داوری فرد حسین  آشپزی تخصصی 1397/04/31 3042 *    
 محدثه میرزائی مجید آشپزی تخصصی 1395/12/10 2861 *    
 محسن رفیعی محمد  کافی شاپ  1394/08/30 2440 *    
 محسن روشن روان گیلوا احمد آشپزی عمومی 1390/03/01   *    
 محسن قاسمی داود آشپزی عمومی 1391/11/09 1143 *    
 محمد تختایی فرج اله فست  فود 1394/04/20 2238 *    
 محمد جلالی پیربویری علیرضا کافی شاپ 1397/07/15 3697     *
 محمد جلالی پیربویری علیرضا فست فود 1397/07/15 3697     *
 محمد جلالی پیربویری علیرضا سرآشپزی کنتینانتال 1397/07/15 3697     *
 محمد جلالی پیربویری علیرضا آشپزی ملل 1397/07/15 3697     *
 محمد جلالی پیربویری علیرضا آشپزی تخصصی 1397/07/15 3697     *
 محمد جلوخانی نیارکی پرویز آشپزی عمومی 1392/12/04 1648 *    
 محمد جلوخانی نیارکی پرویز آشپزی تخصصی 1392/12/04 1648 *    
 محمد جوهرچی بیژن کافی آرت 1395/05/23 3019 *    
 محمد جوهرچی بیژن کافی شاپ 1395/05/23 3019 *    
 محمد خندان شاد غلامحسین مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1392/12/04 1562 *    
 محمد خندان شاد غلامحسین کنترل هزینه ها بخش غذا و نوشابه هتل 1392/12/04 1562 *    
 محمد خندان شاد غلامحسین
مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 
1392/12/04 1562 *    
 محمد حیدرزاده حسینعلی فست فود 1395/05/23 3002 *    
 محمد سیادتی مقدم ابراهیم مدیریت عمومی هتل  1397/06/25 3864 *   *
 محمد سیدعلی کرباسی مهدی کافی شاپ 1395/09/21 2803 *    
 محمد شنبه عبدالحسین فست فود 1394/06/25 111 *   *
 محمد قره داغی کوسالاری رجبعلی کافی شاپ 1394/04/20 2226 *    
 محمد کوچک پور نعمت اله کافی شاپ 1395/09/21 2793 *    
 محمد لشکری عباس اصول و فنون پذیرایی و تشریفات عمومی 1394/08/09 2350 *    
 محمد مولائی فر علی اکبر نان های نیم حجیم مقدماتی 1395/09/21 2884 *    
 محمد نامداری علی فست فود 1394/04/20 2237 *    
 محمد نظری منش غلامعلی آشپزی عمومی 1392/10/08 1633 *    
 محمد جواد آذری سهراب راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1397/03/07 3884 *    
 محمد جواد محمدیان مهرداد کافی شاپ 1395/09/21 3052 *    
 محمد حسین پناهی جواد کافی شاپ 1394/11/14 2572 *    
 محمد رضا ادیب تبار احمد فست فود 1395/09/21 3055 *    
 محمد رضا امانی محمد سعید آشپزی عمومی 1397/08/01 2911 *    
 محمد رضا  بیوک مسلم فست فود 1395/09/21 2776 *    
 محمد رضا ثقفی محسن آشپزی تخصصی 1391/04/31 1018 *    
 محمد رضا خسروبیگی درویشعلی فست فود 1394/12/11 2489 *    
 محمدرضا دهدولانی یداله اصول و فنون پذیرایی و تشریفات عمومی 1394/08/09 2338 *    
 محمد رضا شفیعی عباس مدیریت عمومی هتل 1397/08/01 3428 *    
 محمد رضا کوکبی محمود قنادی عمومی 1395/12/10 2752 *    
 محمد رضا مژگانفر  منصور مدیریت عمومی هتل 1397/06/07 3657 *   *
 محمد رضا مرادی مرات مصطفی فست فود 1394/07/13 2261 *    
 محمد رسول سروری محمد ناصر قنادی عمومی 1395/04/12 2678 *    
 محمد عرفان غزنینی پرویز آشپزی عمومی 1394/12/03 2268 *    
 محمد علی بخش زاده کمانی حسن آشپزی عمومی 1392/05/22 1437 *    
 محمد علی زارعی محمد حسین آشپزی تخصصی 1392/04/16 1425 *    
 محمد علی  شجاعی امیدی جهانگیر مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1392/12/04 1587 *    
 محمد مهدی اسکندری پور مصطفی مدیریت فنی بند ب 1392/05/27 876 *    
 محمود بیت حردان شعلان مدیریت فنی بند ب 1392/05/27 777 *    
 محمود فرح بخش غلامرضا راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1397/06/25 3714 *    
 محمود مهری دیز کریم اله قصابی حرفه ای 1397/07/15 4002 *    
 محمود یمینی مجید مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1392/12/04 1583     *
 محمود یمینی مجید کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1392/12/04 1583 *    
 محمود یمینی مجید مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1392/12/04 1583 *    
 مجتبی ذوالفقاری حسن فست فود 1395/03/17 2655 *    
 مجتبی ذوالفقاری حسن کافی شاپ 1395/03/17 2655 *    
 مجتبی  ذوالقدری محمد تقی آشپزی عمومی 1393/12/23 4433 *    
 مجتبی شهبازی نوروز آشپزی عمومی 1397/06/07 3355 *    
 مجید رفیعی علی حسین کافی شاپ 1394/06/25 2266 *    
 مجید رفیعی علی حسین  فست فود 1394/06/25 2266 *    
 مجید فیاض فر علیرضا مدیریت عمومی هتل 1397/08/01  3263 *    
 مرتضی عالی پور علی قنادی عمومی 1397/08/01 3389 *    
 مرتضی  عالی پور علی مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1397/08/01 3389 *    
 مرتضی  عالی پور علی کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1397/08/01 3389 *    
 مرتضی  عالی پور علی مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1397/08/01 3389 *    
 مرتضی  عالی پور علی آشپزی عمومی 1397/08/01 3389 *    
 مرتضی عالی پور علی سرآشپزی کنتینانتال 1397/03/03 3389     *
 مرتضی محمدی پشت مساری علیرضا آشپزی عمومی 1392/10/08 1545 *    
 مرجان کروبیان رازشه قدرت اله غذای ویژه-کباب های سنتی ایران 95/02/01 2621 *    
 مرجان محمد قلی خان افشار هوشنگ آشپزی عمومی 1392/10/08 1487 *    
 مرجان مصطفوی سیدعلی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1397/03/07 3882 *    
 مریم تاجیک علی اصغر آشپزی عمومی 1396/09/12 2664 *    
 مریم تیزرو حسن نان های نیم حجیم پیشرفته 1395/09/21 2961 *    
 مریم جواهریان راد علیرضا نان های نیم حجیم مقدماتی 1395/05/21 2705 *    
 مریم دهقان صفرعلی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1397/08/01 3499 *    
 مریم روزبهانه حبیب اله قنادی عمومی 1395/02/07 2560 *    
 مریم روندی اسداله قنادی عمومی 1395/04/12 2022 *    
 مریم سنونی بهمن قنادی عمومی 1396/12/14 3341 *    
 مریم  عباسی علی فست فود 1394/07/29 2290 *    
 مریم کیاشمشکی عبادالله آشپزی عمومی 1393/09/08 912 *    
 مریم  مسعودی داود آشپزی عمومی 1392/10/08 1406 *    
  مریم ولی زاده منوچهر کافی شاپ 1394/08/30 2394 *   *
 مسعود بهرام پور کور عباسلو  اباذر آشپزی تخصصی 1392/02/09 1420 *    
 مسعود شریفی محمد مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1392/12/04 1570 *    
 مسعود شریفی محمد کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1392/12/04 1570 *    
 مسعود شریفی محمد مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ  1392/12/04 1570 *    
 مسعود  صالحی   سرآشپزی کنتینانتال 1396/07/30 3377     *
 مسعود قاسمی محمد ابراهیم نان های نیم حجیم مقدماتی 1395/09/21 3049 *    
 مسعود مددی احمد آشپزی عمومی 1397/08/01 3698 *    
 مسعود نوری ولی آشپزی تخصصی 1397/07/30 2667 *    
 مسلم داودی پور مظفر مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1392/10/22 1544 *    
 مصطفی پورشعبان حسین آشپزی تخصصی 1392/10/08 1445 *    
 مصطفی خدابنده رزاق اصول و فنون پذیرایی و تشریفات مقدماتی 1395/09/21 2902 *    
 مصطفی شیری جیان حجت اله مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1392/12/04 1580 *    
 مصطفی شیری جیان حجت اله کنترل هزینه در بخش غذا و نوشابه هتل 1392/12/04 1580 *    
 مصطفی شیری جیان حجت اله مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1392/12/04 1580 *    
 مصطفی صادقی دره بیدی حسین کافی شاپ 1395/05/23 2741 *    
 مطهره خلیلی نوگورانی عباسقلی مدیریت فنی بند ب 1392/05/27 774 *    
 معصومه تجددی طلب رشتی حسن آشپزی عمومی 1390/09/03   *    
 معصومه خباز میرصادق حکاکی روی میوه مقدماتی 1394/10/26 2410 *    
 معصومه شکاری محمد نان های نیم حجیم مقدماتی 1395/05/23 2989 *    
 معصومه غفارنژاد اسمعیل نان های نیم حجیم مقدماتی 1395/05/23 2845 *    
 معصومه فلاحی کرمعلی آشپزی عمومی 1392/05/22 1048 *    
 معین باقری جمشید کافی شاپ 1397/06/10 3940     *
 ملیحه نظری وادقانی فتح اله مدیریت عمومی هتل 1392/12/05 1658 *    
 ملیحه نظری وادقانی فتح اله قنادی و شیرینی پزی 1392/12/05 1658 *    
 ملیحه نظری وادقانی فتح اله آشپزی عمومی 1392/10/08 1658 *    
 ملیحه نظری وادقانی فتح اله آشپزی تخصصی 1393/10/08 1658 *    
 ملیحه نظری وادقانی فتح اله کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1392/05/27 1658 *    
 ملیحه نظری وادقانی فتح اله مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1392/05/27 1658 *    
 ملیحه نظری وادقانی فتح اله مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1392/05/27 1658 *    
 ملیحه نظری وادقانی فتح اله مدیریت اسپا و مراکز ماساژ در هتل 1394/12/18 1658 *    
 منا فرهنگ نیا مصطفی آشپزی عمومی 1397/08/01 3106 *    
 منا فرهنگ نیا مصطفی آشپزی تخصصی 1397/08/01 3106 *    
 منا فرهنگ نیا مصطفی آشپزی ملل 1397/08/01 3106 *    
 منا فرهنگ نیا مصطفی قنادی عمومی 1397/08/01 3106 *    
 منا فرهنگ نیا مصطفی مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1397/08/01 3106 *    
 منا فرهنگ نیا مصطفی کنترل هزینه ها در بخش غذا  نوشابه هتل 1397/08/01 3106 *    
 منا فرهنگ نیا مصطفی مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ  1397/08/01 3106 *    
 منا فرهنگ نیا مصطفی سرآشپزی کنتینانتال 1397/05/08 3106     *
 منا فرهنگ نیا مصطفی فست فود 1397/05/08 3106     *
 منا فرهنگ نیا مصطفی کافی شاپ 1397/05/08 3106     *
 منیژه ایزدی بیگدیلو   اصول وفنون پذیرایی و تشریفات عمومی 1397/02/10 3356     *
مولود قاسمی سهراب قنادی عمومی 1394/05/06 2192 *    
 مونا ماشین چی اسماعیل دسرهای بین المللی 1395/09/21 3004 *    
 مهان خسروی محمود مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه در هتل 1394/09/07 2008 *    
 مهتاب امامی عبدالرضا نان های نیم حجیم مقدماتی 1395/09/21 3030 *    
 مهتاب امامی عبدالرضا نان های نیم حجیم پیشرفته 1395/09/21 3030 *    
 مهدی بیوک مسلم فست فود 1395/09/21 2841 *    
 مهدی  جلیلوند یارمراد اصول و فنون پذیرایی و تشریفات عمومی 1395/05/23 2723 *    
 مهدی جمشیدی میرزا مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1392/12/04 1581 *    
 مهدی جمشیدی میرزا مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1392/12/04 1581 *    
 مهدی جمشیدی میرزا کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1392/12/04 1581 *    
 مهدی جمشیدی میرزا مدیریت عمومی هتل 1392/12/04 1581 *    
 مهدی جمشیدی میرزا مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه در هتل  1392/12/04 1581 *    
 مهدی رحمانی علی اکبر قنادی تخصصی 1397/05/15 3334     *
 مهدی رجبی پور غنی اسداله فست فود 1395/09/21 2909 *    
 مهدی زنگنه کرمانشاهی اکبر مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1392/12/04 1571 *    
 مهدی زنگنه کرمامشاهی اکبر کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1392/12/04 1571 *    
 مهدی زنگنه کرمانشاهی اکبر
مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ
1392/12/04 1571 *    
 مهدی ذبیحی اصل محمد آشپزی عمومی 1392/10/08 1463 *    
 مهدی  مشهدی علی بابا   قصابی حرفه ای 1396/11/10 3541     *
 مهدی میرکی قرائی محمد صادق آشپزی عمومی 1394/06/17 565 *    
 مهدی  نعمتی ولی اله فست فود 1395/02/01  2607 *    
 مهدی نمازی علیرضا  آشپزی تخصصی 1391/02/12 794 *    
 مهدی نمازی علیرضا مدیریت هتلداری 1391/03/16 794 *    
 مهدیه صنوبری داود مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1394/03/12 2029 *    
 مهدیه صنوبری داود کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1394/03/12 2029 *    
 مهدیه صنوبری داود مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1394/03/12 2029 *    
 مهدیه طاهری جهانبخش فست فود 1391/07/24 1079     *
 مهدیه طاهری جهانبخش آشپزی تخصصی 1392/04/16 1079 *    
 مهدیه  علی اکبر کندسری اسماعیل مدیریت فنی بند ب 1392/05/27 1129 *    
 مهدیه مسیب نیا رضا نان های نیم حجیم مقدماتی 1397/05/30 3728     *
 مهران عبدالملکی عیسی آشپزی عمومی 1392/05/22 1266 *    
 مهرانگیز مشعلی علی مدیریت فنی بند ب 1392/05/27 874 *    
 مهرناز میرزائی مرتضی آشپزی عموم 1393/12/23 1698 *    
 مهسا اسکندری احمد مدیریت فنی بند ب 1392/12/05 1556 *    
 مهشاد پژمان محمد دسرهای بین المللی 1395/09/21 3236 *    
 مهشید تولائی سید رضا آشپزی عمومی 1390/09/30   *    
 مهناز رضائی نصرت آشپزی عمومی 1388/11/25 293 *    
 مهناز زیدانیان عزیز آشپزی عمومی 1390/03/01 684 *    
 مهنوش  رضائی کنوی احمد  آشپزی ملل 1397/04/30 3390 *    
 میثم آذرکشب نامدار آشپزی عمومی 1395/06/28 2493 *    
 میلاد حکمی شلمزاری مجید آشپزی عمومی 1395/12/10 2785 *    
 میلاد خلیلی فرید محمدرضا فست فود 1397/05/30 3754     *
 میلاد رضائی جلیل آشپزی عمومی 1392/08/01 3409 *    
 میلاد زارعی رضا مدیریت عمومی هتل 1397/08/01 3948 *    
 میلاد محمدی شیخطبقی حمید آشپزی عمومی 1394/05/06 2167 *    
 میلاد نادی دلیگانی مصطفی فست فود 1394/08/30 2356 *    
 مینا بصیری اصغر راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1397/06/25 3498 *    
 مینا جلالی   سرآشپزی کنتینانتال 1396/02/30 2875     *
 مینا چهل امیران یداله مدیریت جشنها و ضیافت 1390/08/28 526 *    
 مینا صادقی فر علی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1392/12/04 1537 *    
ن                
 نادر هاشمی   فست فود 1397/06/19 3772     *
 نادیا تورانی قزوینی جهانگیر آشپزی عمومی 1392/12/04 1644 *    
 ناصر بلوریان موسی نان های نیم حجیم پیشرفته 1395/09/21 2900 *    
 ناهید سلیمان فلاح ذبیح اله آشپزی ملل 1397/06/25 3841 *   *
 ندا درخشنده محمد تقی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1397/08/01 3500 *    
 نرگس دولتشاهی داریوش قصابی حرفه ای عمومی 1397/06/19 3976     *
 نرگس دولتشاهی داریوش قصابی حرفه ای تخصصی 1397/06/19 3976     *
 نریمان حسینی ساکی مسعود قصابی حرفه ای 1397/05/30 3749     *
 نسرین عرب چمعالی احمد آشپزی عمومی 1387/07/15 134 *    
 نسرین عندلیب علی فست فود 1395/05/23 2094 *    
 نسرین عندلیب علی مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1395/02/20 2094 *    
 نسرین عندلیب علی کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1395/02/20 2094 *    
 نسرین عندلیب علی مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1395/02/20 2094 *    
 نسرین عندلیب علی مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه در هتل 1395/02/20 2094 *    
 نسرین عندلیب علی آشپزی عمومی 1394/12/03 2094 *   *
 نسرین عندلیب علی قنادی عمومی 1395/02/20 2094 *    
 نسرین عندلیب علی آشپزی تخصصی 1395/02/20 2094 *    
 نسیبه نیکروش علیرضا آشپزی ملل 1396/04/03 3091 *    
 نسیم فیاض بخش ناصر آشپزی عمومی 1392/10/08 1501 *    
 نسیم قهرمانی محمد مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1392/12/04 1539 *    
 نسیم قهرمانی محمد مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1392/12/04 1539 *    
 نسیم قهرمانی محمد کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1392/12/04 1539 *    
 نسیم مرادی دهنو جمشید قنادی تخصصی 1397/06/19 3921     *
 نفیسه حضوری داود مدیریت عمومی هتل 1397/4/25 3524 *    
 نغمه جاویدان بهروز مدیریت عمومی هتل 1395/12/14 2807 *    
 نگین کامران شعبان آشپزی عمومی 1392/10/08 1231 *    
 نگین نوروزی علی اصغر مدیریت عمومی هتل 1397/06/25 3863 *   *
 نوژان  لیلابی سیاوش کافی شاپ 1395/09/21 3036 *    
 نوشین غلامرضائی رحیم نان های نیم حجیم مقدماتی 1395/09/21 3032 *    
 نوید صالحی نعمت اله آشپزی عمومی 1397/06/07 3114 *    
 نیما بهلولی مهراب مدیریت عمومی هتل 1396/12/14 3247 *    
 نیما تقی نیا علی مدیریت تشریفات و مراسم در هتل 1397/06/25 3572 *    
 نیما تقی نیا علی کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1397/06/25 3572 *    
 نیما تقی نیا علی مسئول آشپزخانه هتل و کترینگ 1397/06/25 3572 *    
 نیما تقی نیا علی آشپزی عمومی 1397/06/25 3572 *    
 نیما تقی نیا علی آشپزی ملل 1397/06/25 3572 *    
 نیما تقی نیا علی آشپزی تخصصی 1397/06/25 3572 *    
 نیما تقی نیا علی قنادی عمومی 1397/06/25 3572 *    
 نیما تقی نیا علی فست فود 1397/02/30 3572     *
 نیما تقی نیا علی کافی شاپ 1397/02/30 3572     *
 نیما  تقی نیا علی سرآشپزی کنتینانتال 1397/02/30 3572     *
و                
 وحید گلریز عباسعلی آشپزی تخصصی 1392/02/09 1212 *    
 وزین شکری محمد حسن آشپزی تخصصی 1395/12/10 2092 *    
 وزین شکری محمد حسن غذاهای ویژه سوشی ها 1394/06/25 2092 *    
 ونداد قلم زن فاضل نان های نیم حجیم مقدماتی 1397/05/30 3753     *
 ویدا ولی زاده منوچهر کافی شاپ 1394/08/30 2393 *    
ه                
 هادی اوروجلو خلیل قنادی تخصصی 1397/07/05 3969     *
 هادی  محمدی پشت مساری احمد  آشپزی عمومی 1392/10/08 1546 *    
 هانی اشرافی محمد حسن قصابی حرفه ای 1397/05/30 3720     *
 هانی دهباشی حسن آشپزی ملل 1397/08/01 3663 *    
 هانی دهباشی حسن قنادی عمومی 1397/08/01 3663 *    
 هانی دهباشی حسن فست فود 1397/05/15 3663     *
 هانیه  احمدپور احمد مدیریت هتلداری 1392/10/22 946 *    
 هانیه احمدپور احمد آشپزی عمومی 1392/10/08 946 *    
 هانیه احمدپور احمد آشپزی تخصصی 1392/10/08 946 *    
 هدیه توکلی جعفری سعید مدیریت فنی بند ب 1392/05/27 1257 *    
 هانیه سادات رضوی سید رضا قنادی عمومی 1397/08/01 2967 *    
 هما محمدلو علی مسئول آشپزخانه هتل (کترینگ) 1392/05/27 1243 *    
 هما محمدلو علی کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل 1392/05/27 1243 *    
 هما محمدلو علی آشپزی عمومی 1391/07/29 1243 *    
 هنگامه شاهکوهی منوچهر حکاکی رو میوه مقدماتی 1394/10/26 2411 *    
ی                
 یاسر اینانلو اباذر قنادی و شیرینی پزی 1392/12/05 1569 *    
 یاسمن سعیدی علیرضا آشپزی تخصصی 1392/12/04 1273 *    
 یاسمن سعیدی علیرضا آشپزی عمومی 1392/10/08 1273 *    
 یاشار منصفی محمد آشپزی عمومی 1392/04/16 1410 *    
 یلدا دانشور مجید حکاکی روی میوه مقدماتی 1394/06/25 2215 *    
 یلدا شکوری ماسوله فرامرز نان های نیم حجیم مقدماتی 1394/06/25 2278 *    
 یوسف خانلو  عزیزاله  آشپزی عمومی 1388/11/28 346 *