فرم ارسال مدارک
موسسه بین المللی آموزش توریسم هورریزان راش
* نام و نام خانوادگی
 
* پست الکترونیکی (Email)
 
* • عکس رنگی متقاضی از روبرو
* (حجم تا 100 کیلو بایت)
* کیفیت مناسب و واضح باشد
 
* • تصویر کامل و واضح تمام صفحات شناسنامه
* (حجم تا 100 کیلو بایت)
* کیفیت مناسب و واضح باشد
 
* • تصویر کامل و واضح پشت و روی کارت ملی
* (حجم تا 100 کیلو بایت)
* کیفیت مناسب و واضح باشد
 
* • تصویر کامل و واضح آخرین مدارک تحصیلی
* (حجم تا 100 کیلو بایت)
* کیفیت مناسب و واضح باشد