درج مطلب  
هتل بیمارستان , دوره آموزش مدیران و نیرهای شاغل در هتل بیمارستان , مفاهیم و تعاریف هتل بیمارستان , بخش های گوناگون هتل بیمارستان , هتل بیمارستان  مفهومی جدید در کشور ما بوده و موسسه بین المللی هوریزان برای اولین بار ضمن تعریف دوره آموزشی مربوطه با توجه به استاندارد های بین المللی دوره آموزشی هتل بیمارستان ها را در تهران و تمامی دیگراستان های کشور آغاز نموده است .اطلاعات تکمیلی به زودی در صفحه بارگزاری خواهد شد. با تشکر از بازدید مجدد شما کاربر گرامی در آینده نزدیک.