روستاهای گردشگری,پژوهش و برنامه ریزی روستاهای گردشگری, آموزش روستاهای گردشگری , توسعه کاربردی روستاهای گردشگری.هتل های روستایی,گردشگری روستایی,روستاگردی.  
روستاهای گردشگری,پژوهش و برنامه ریزی روستاهای گردشگری, آموزش روستاهای گردشگری , توسعه کاربردی روستاهای گردشگری.هتل های روستایی,گردشگری روستایی,روستاگردی,روستاهای بکر گردشگری, Village Hotel.    محتوا در دست بارگزاری می باشد.